Általános szerződési feltételek

ÁSZF letöltése (PDF) >

 

Az eladó vásárlással egyidejűleg tudomásul veszi, és magára nézve egyúttal elfogadja, – Király Ildikó, 2120 Dunakeszi, Magyar utca 8.  •  Telefon: +36 (30) 991-8177 • Adószám: 68461436-1-33  (továbbiakban, mint Eladó) Általános Szerződési Feltételeit (röviden: ÁSZF).

 1. Szolgáltató adatai
  A szolgáltató neve: Király Ildikó egyéni vállalkozó
  A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Magyar utca 8.
  Adószám: 68461436-1-33
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@elmenyfestes.com
  Telefonszám: +36 (30) 991-8177
 2. Fizetési feltételek
  2.1. Online fizetés:

  Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz semmilyen formában nem jutnak el. Biztonságos csatornán keresztül, közvetlen a Stripe fizetési rendszerén történik.

2.2. Közvetlen banki átutalás
Fizetés történhet bankszámlánkra való átutalással is, ez esetben a rendszer megküldi az utaláshoz szükséges adatokat. Ez esetben kérjük figyeljen arra, hogy a közleménybe mindig adja meg a megrendelési számot a beazonosításhoz.

 1. Elállási jog
  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete értelmében a Fogyasztó jogosult a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
  Az Eladó Fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben, mindenféle indoklás nélkül.
 2.  Adatvédelmi nyilatkozat
  4.1. Az elmenyfestes.com domain néven üzemelő weboldal/webáruház adatait a Szolgáltató kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja, mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében, és azok kezelésekor az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírtaknak alapján jár el.

4.2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.

4.3. A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges megadandó adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, Házszám, Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

4.4. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím, telefonszám, azonosító, stb.) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

4.5. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

4.6. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához. Az Ügyfél bármikor kérheti az adatai törlését, módosítását, tájékoztatást a kezelt adatairól, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen.

4.7. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen ÁSZF-ben foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.

4.8. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

4.9. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

4.10. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@elmenyfestes.com e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén.

 1. Adatkezelők megnevezése:
 • Szolgáltató
 • Stripe.com
  Online fizetés esetén
 • Webtárhely-szolgáltató, adatai:
  Cégnév: Internetmenedzser Kft.
  Cím: 1061 Budapest, Jókai tér 7.
  Elérhteőség: www.proweboldal.hu
 1. Statisztikai adatok
  A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Szolgáltató által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

  7. Jogorvoslattal élhet
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  URL: http://naih.hu8. Egyéb rendelkezések
  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
  A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvtől szóló 2013. évi V. törvény, a a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
  A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Szolgáltató általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.